Arhiva: Ožujak 2016

SRETAN USKRS

uskrs12

Objavljeno u Novosti

Zapisnik

12394228_472191429656208_477286122_onm

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK
U subotu, 12. rujna 2015. u 11 sati održana je se vanjska proslava blagdana Rođenja Bl. Djevice Marije (Mala Gospa), zaštitnica župe Ključ u Banjolučkoj biskupiji. Nakon Svete mise u Kripti župne crkve bilo je druženje vjernika, a kasnije se prišlo svečanom ručku, a glavnina njih su ključka dijaspora koja živi diljem svijeta, najviše u Republici Hrvatskoj. Budući da se na proslavu patrona župe u Ključu došlo – na poziv Udruge Ključana i prijatelja Ključa „Kralj Stjepan Tomašević“ , tom prigodom poslije svečanog ručka u Kripti župne crkve u Ključu Udruga je održala Skupštinu sa početkom u 13:30 sati. Sjednici Skupštine je nazočno bilo pedesetak (50) osnivača – fizičkih osoba koji svi nisu imali kod sebe OIB-e, tako da svi nisu mogli pristupiti Udruzi. Sve nazočne sa odredbama novog Zakona o udrugama i Skupštinu otvorio tadašnji tajnik Žarko Karlušić, te predložio da se izabere radno predsjedništvo, a za zapisničara predložio sebe. Nakon toga su u radno predsjedništvo jednoglasno izabrani: 1. Alojz Buljan – predsjedatelj 2. Vinko Blažević predsjednik 3. Mato Modrić dopredsjednik. Zatim je predsjedatelj radnog predsjedništva predložio slijedeći DNEVNI RED Točka 1. Razreješenje starog i imenovanje novo tajnika Udruge. Točka 2. Promjena adrese Udruge. Točka 3. Pečat Udruge. Točka 4. Donošenje odluke o preregistraciji udruge. Točka 5. Donošenje o izmjenama i dopunama Statuta Udruge. Točka 6. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis Udruge u ponovni Registar Udruga. Točka 7. Odluka o osobama za zastupanje (predsjednik, tajnik). Točka 8. Određivanje iznosa članarine. Točka 9. Razno. Nakon toga Predsjedavatelj je kazao da se prelazi na raspravu i odlučivanje po pojedinim točkama Dnevnog reda. Točka 1. Razriješenje tajnika Žarka Karlušića na njegov zahtjev došlo je zbog narušenog zdravlja, a za njegovog zamjenika predložen je Muharem Imamović. Presjedatelj Alojz Buljan je zatim predložio da Žarko Karlušić ostaje počasnim tajnikom, zbog toga što je on jedan od utemeljitelja naše Udruge. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Točka 2. Promjena adrese Udruge je došlo zbog toga što je vlasnik kuće u kojoj smo djelovali umro, pa zbog toga smo prinuđeni bili na promjenu adrese, te smo našli adekvatno rješenje kod sada već počasnog nam tajnika Žarka Karlušića, na adresi Jahorinska 25 Zagreb. Presjedatelj je dao na glasanje i prijedlog je jednoglasno usvojen. Točka 3. Pečat Udruge i dalje kao i naziv ostaje isti, a on je četvrtastog oblika 3 puta 4 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga Ključana i prijatelja Ključa-„Kralj Stjepan Tomašević“-Zagreb. U sredini pečata nalazi se stilizirani avers kovanog novca, srebrnog denara, kojeg je kovao Kralj Stjepan Tomašević u razdoblju između 1961. I 1963. godine. Točka 4. Donošenje odluke o preregistracije Udruge. Predsjedavatelj Alojz Buljan pozvao je Vinka Blaževića, promicatelja ideje o osnivanju Udruge, da se obrati nazočnima. U prigodnom je govoru gosp. Blažević objasnio tijek okupljanja i djelovanja grupe ljudi koji su uz ideju o susretu Ključana prilikom proslave Male Gospe u Ključu 2007. godine, izrazili želju da se takvi susreti nastave jer je odaziv bio velik i reakcija ljudi izuzetno pozitivna. Potom je naglasio podršku osnivanju Udruge, da bi 08. 12. Došlo i do samog osnivanja Udruge Govorio je i o povijesnoj vezi gradova Ključa i Šibenika, grada iz kojega su se na proslavu Male Gospe odazvali mnogi prijatelji Ključa. Potom je predsjedavatelj Alojz Buljan pročitao i obrazložio prijedlog o preregistraciji Udruge. Svi prisutni članovi bili su suglasni s pročitanim prijedlogom Udruge, te je zaključeno da Udruga neće djelovati neformalno, već da postoje opravdani razlozi za njenu ponovnu registraciju. Slijedom toga, odluka o osnivanju jednoglasno je prihvaćena. Odluka o preregistraciji prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio. Točka 5. Donošenje o izmjenama i dopunama Statuta Udruge Predsjedavatelj Alojz Buljan je pročitao i obrazložio prijedlog Statuta Udruge da se uzme ogledni primjer sa interneta na temelju članka 13. Zakonom o udrugama i da se u njega unesu podaci o našoj udruzi. Svi prisutni članovi bili su suglasni s pročitanim prijedlogom Statuta Udruge, te je Statut jednoglasno prihvaćen. Statut se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. Točka 6. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis Udruge u ponovni Registar Udruga Predsjedavatelj Alojz Buljan je pročitao i obrazložio prijedlog odluke o pokretanju postupka za upis Udruge u Registar Udruga. Svi prisutni članovi bili su suglasni s pročitanim prijedlogom odluke o pokretanju postupka za ponovni upis Udruge u Registar Udruga, te je odluka jednoglasno prihvaćena. Točka 7. Izbor članova tijela upravljanja Udruge (predsjednik, tajnik) te izbor osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge. Predsjedavatelj Alojz Buljan kazao je da prema novom Zakonu o udrugama i sukladno s tim predložio je slijedeće članove: Vinka Blaževića za predsjednika, a za tajnika Udruge Muharema Imamovića. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Presjedatelj se zahvalio i objasnio prisutnim članovima da mandat predsjednika i tajnika traje četiri godine i da se oni ponovno mogu birati. Točka 8. Određivanje iznosa članarine. Predsjedatelj je predložio da članarina godišnja bude sto kuna (100) kuna za punoljetne članove Udruge što je jednoglasno prihvaćeno. Točka 9. Razno, Predsjednik Udruge Vinko Blažević, te tajnik Muharem Imamović zahvalili su na Ukazanom povjerenju. Nakon toga predsjedavatelj Alojz Buljan je utvrdio da je završena rasprava i odlučivanje po utvrđenom Dnevnom redu, te se zahvalio u svoje osobno ime i zaključio zasjedanje u 15:30 sati. Popis nazočnih na Skupštini Udruge se nalaze na novim pristupnicama članova. Broj žiro računa: 2360000-1102005911 Devizni račun : Broj : 2100372009 IBAN HR6023600001102005911 Matični broj: 2338939 E-mail: blazevic.vinko@gmail.com U Ključu, 12. rujna 2015. Zapisničar: Žarko Karlušić Predsjedavatelj: Alojz Buljan

Objavljeno u Novosti